Spoločnosť ADM Košice spol. s.r.o. Vám ďakuje za návštevu našich stránok a za záujem o ponúkané produkty a služby. Vieme ako sú pre Vás dôležité osobné údaje, ktoré nám poskytujete, a preto berieme ochranu týchto informácií veľmi vážne. V žiadnom prípade nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím stranám a osobám.

Čo sú osobné údaje.

Osobné údaje sú všetky informácie a identifikátory, ktoré umožňujú identifikáciu osoby. Tie zahŕňajú okrem iného Vaše meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefónne číslo…

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky môžu používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už pri úvodnom nastavení.

Zver a použitie osobných údajov:

Údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete cez kontaktný formulár používame k tomu, aby sme Vás spätne kontaktovali  za účelom odpovede na Vaše otázky, požiadavky, objednávky, prípadne iné dopyty a to na dobu, počas ktorej bude ADM Košice spol. s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) vyvíjať svoju obchodnú činnosť. Tieto osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Všetky osobné údaje sú spracovávané zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a nutné údaje vo vzťahu k účelom spracovania a úspešného vybavenia Vašej požiadavky.

Vaše osobné údaje môžeme ďalej použiť pre naše interné potreby týkajúce sa hlavne sledovania Vašej spokojnosti, optimalizácie a zvyšovania kvality poskytovaných produktov a služieb, vývoja nových produktov a znižovania rizík.

Právnym základom takéhoto spracovávania je náš oprávnený záujem.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s príslušným spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach predávajúceho www.adm-ke.sk, alebo prostredníctvom kontaktného e-mailu: adm@nextra.sk

Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Ako chránime Vaše osobné údaje.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, formou vyplnenia kontaktného formulára, sú chránené SSL šifrovaním. SSL šifrovanie (Secure Sockets Layer) je v súčasnej dobe najpokročilejšia a najviac používaná bezpečnostná technológia pre bezpečný prenos dát cez internet.

Právo prístupu kupujúceho k osobným údajom.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. V takom prípade má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požadovať :

1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2) v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos údajov.

Predávajúci je povinný kupujúcemu tieto informácie bez zbytočného odkladu oznámiť a to do 30 dní od písomného doručenia žiadosti. Predávajúci môže za opakované poskytnutie predmetných informácií požadovať od kupujúceho primeranú úhradu účelne vynaložených vecných nákladov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Záver:

Spoločnosť ADM Košice spol. s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad o ochrane osobných údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste pristupovali na túto lokalitu v pravidelných intervaloch a oboznámili sa s aktuálnym znením podmienok. Prístupom, prehliadaním alebo iným použitím našich webových stránok potvrdzujete, že ste čítali, porozumeli a súhlasíte so zásadami na ochranu osobných údajov v plnom rozsahu.